informacje zarządu spółki

OGŁOSZENIE

o prowadzeniu postępowania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy  realizacji zadania inwestycyjnego w trybie zasady zachowania konkurencyjności

 

Inwestycja jest planowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM), Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Słotwiny Arena Sp. z o.o.

ul. Słotwińska 51A

33-380 Krynica Zdrój

 

zaprasza do składania ofert na realizację części zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa w miejscu istniejącego wyciągu narciarskiego kolei krzesełkowej „Słotwinka” wraz z urządzeniami i infrastrukturą techniczną w stacji narciarskiej Słotwiny Arena w Krynicy-Zdroju” w trybie zasady zachowania konkurencyjności.

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem postępowania ofertowego jest budowa w miejscu istniejącego wyciągu narciarskiego kolei krzesełkowej „Słotwinka” wraz z urządzeniami i infrastrukturą techniczną w stacji narciarskiej Słotwiny Arena w Krynicy-Zdroju.

 

Ogólna charakterystyka:

W ramach planowanego zamierzenia inwestycyjnego w miejscu istniejącego wyciągu talerzykowego o długości 500m projektuje się nowy wyciąg – 6-osobową kolej krzesełkową posadowioną w osi istniejącego wyciągu. Przewiduje się instalację jednolinowej kolei o ruchu okrężnym, wyprzęganej, z krzesłami 6-osobowymi i osłoną przeciwwiatrową krzeseł. Kolej przewidziana jest dla zdolności przewozowej zgodnie z danymi technicznymi i jest zaprojektowana na przepustowość 3000 osób/godz. Zaplanowano 100% transport w górę̨ trasy i transport w dół trasy max 1 osoba na krześle. Długość trasy po stoku wyniesie około 390 m. Wsiadanie narciarzy na stacji dolnej odbywa się̨ przez bramkę taktującą, która powoduje, ze narciarze i inni pasażerowie dzięki sterowaniu czasowemu wpuszczani są̨ w odpowiednich przedziałach czasowych na przenośnik taśmowy i krzesła. Prędkość jazdy pojazdów w stacjach jest zredukowana do ok.1,0 m/s w rejonie wsiadania i wysiadania.

Opisana kolej zaprojektowana jest według najnowszej wiedzy o budownictwie kolei linowych, wyposażona w nowoczesną technikę i odpowiada dyrektywie 2000/9/WE.

Zagospodarowanie terenu obejmuje:

– Kolej kanapową o długości około 390 m z 5-6-cioma słupami podporowymi,

– Stację górną kolei, w skład, której wchodzi wiata przystanku górnego z kołem przewojowym oraz sterówka,

– Stację dolną kolei, w skład której wchodzą̨: wiata przystanku dolnego z kołem napędowym, sterówka oraz budynek zaplecza.

 

Realizacja zadania inwestycyjnego została podzielona na zadania:

1)     Prace budowlane – szczegóły w dokumentacji budowlano-projektowej.

Podział na zadania budowlane:

a) Budowa stacji dolnej wraz z otoczeniem

b) Rozdzielnia transformatorowa w stacji dolnej

c) Stacja górna

Prace budowlane obejmowały będą m.in.:

a) roboty ziemne i przygotowawcze,

b) budowa fundamentów

c) roboty konstrukcyjne,

d) roboty murowe, izolacje przeciwwilgociowe,

e) posadzki,

f) tynki wewnętrzne,

g) licowanie ścian,

h) roboty malarskie,

i) stolarka okienna i drzwiowa oraz bramy garażowe,

j) roboty ślusarskie,

k) roboty elewacyjne wraz z pokryciem dachowym.

2)     Dostawa i montaż urządzeń kolei linowej – szczegóły w SIWZ

 1. Dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia stacji dolnej.
 2. Dostawa i montaż: urządzenia napinające w stacji dolnej.
 3. Dostawa i montaż: urządzenia i konstrukcje stacji przewojowej (górnej).
 4. Dostawa i montaż: podpory trasowe z wyposażeniem, baterie krążków.
 5. Dostawa i montaż: krzesła z zawieszeniem i wprzęgłem.
 6. Dostawa i montaż: lina nośno- napędowa, zaplot.
 7. Dostawa i montaż: wyposażenie elektryczne, instalacje telefoniczne i zabezpieczające.
 8. Dostawa i montaż: przenośnik taśmowy i bramka taktująca

 

 1. Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:

45230000-8, 45234240-0,  45234250-3

 

 1. Miejsce realizacji zamówienia:  ul. Słotwińska 51A,  33-380 Krynica – Zdrój

 

 1. Zakres zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawarte są w  dokumentacji budowlano-projektowej. Dokumenty dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem http://slotwinyarena.pl/informacje-zarzadu-spolki/

 

 1. Przewidywany termin wykonania zamówienia: 30.11.2018

 

 1. Opis przygotowania ofert:
 • oferta musi zostać złożona pisemnie w zamkniętych kopertach na formularzu stanowiącym załącznik nr 1.
 • oferta napisana w języku polskim
 • oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane;
 • oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane na każdej zapisanej stronie przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania firmy (parafka lub czytelny podpis), zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy;
 • upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy należy dołączyć do oferty w formie oryginału, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub załączonych dokumentów, w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa musi ono być potwierdzone notarialnie.
 • wszystkie strony oferty, powinny być ponumerowane, mają być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości zmiany zawartości oferty;
 • do oferty powinny być załączone wyszczególnione w pkt 14 niniejszej specyfikacji oświadczenia i dokumenty.
 • w ofercie powinny być uwzględnione roboty oraz materiały i urządzenia o parametrach technicznych zgodnych z projektowanymi lub równoważne oraz rozwiązania techniczne zgodne lub równoważne z dokumentacją projektową
 • jeżeli w jakimkolwiek miejscu w dokumentacji zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń dodaje się wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń oraz rozwiązań technicznych po akceptacji Zamawiającego i Projektanta.
 • Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę, na które posiadać musi wszystkie wymagane przepisami prawa dokumenty (certyfikaty, zgody, zezwolenia, dopuszczenia itp.)
 • Dostarczone urządzenia powinny posiadać kompletną Dokumentację Techniczną w języku polskim.

  

 1. Składanie ofert:
 • Ofertę należy złożyć wraz z uzupełnionymi i podpisanymi oświadczeniami (wzór oferty oraz wzory oświadczeń stanowią załącznik do niniejszego zapytania ofertowego).
 • Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na budowę kolei krzesełkowej „Słotwinka” wraz z urządzeniami i infrastrukturą techniczną w stacji narciarskiej Słotwiny Arena w Krynicy-Zdroju złożona przez firmę (tu nazwa firmy). Otwierać komisyjnie”, należy składać w sekretariacie Spółki  osobiście, listownie lub pocztą kurierską (decyduje data dotarcia oferty do siedziby Spółki).
 • Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 1. Termin składania ofert upływa: 14-06-2018 r.

 

 1. Termin otwarcia ofert: Komisyjnie w ciągu 7 dni od daty terminu składania ofert.

 

 1. Termin związania ofertą: Minimum 60 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert.

 

 1. Kryteria oceny:

Zamawiający ustala następujące kryteria wyboru i oceny ofert oraz wagi:

LpKryteriaWaga
1.Cena – im niższa tym lepsza ocena60%
2.Okres gwarancji – im dłuższa tym lepsza oferta10%
3.Dostępność serwisu podana w godzinach – im krótsza tym lepsza oferta30%
 • Oferta najkorzystniejsza to oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako suma punktów uzyskanych w poniżej opisanych kryteriach. Obliczanie punktów dokonywane będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 • Sposób obliczania wartości punktowej dla kryterium 1 – Cena oferty brutto

Liczba punktów dla kryterium 1 = cena brutto oferty najniżej skalkulowanej / cena brutto oferty ocenianej x 60% x 100pkt.

 • Sposób obliczania wartości punktowej dla kryterium 2 – okres gwarancji

Liczba punktów dla kryterium 2 = okres gwarancji oferty ocenianej / najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych x 10% x 100pkt.

 • Sposób obliczania wartości punktowej dla kryterium 3 – dostępność serwisu

Liczba punktów dla kryterium 3 = najkrótsza dostępność serwisu / dostępność serwisu ocenianej oferty x 30% x 100pkt.             

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki:

 1. Wykonawcy muszą dysponować odpowiednim potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania zamówienia.
 2. Gwarancja minimum 24 miesiące.
 3. Termin wykonania maksymalnie 30-11-2018.

 

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 • Oferta wg wzoru – załącznik nr 1
 • Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie (kierować robotami) wraz z oświadczeniem, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – załącznik nr 2,
 • Wykaz wykonanych przynajmniej 2, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych prac budowlanych, dostaw i usług, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu  składania  ofert  albo  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane. Konieczne jest dołączenie listów referencyjnych potwierdzających w/w realizacje. Minimalna wartość prac budowlanych, dostaw i usług dla pojedynczego projektu/inwestycji wynosi 10 000 000 (dziesięć milionów złotych) – załącznik nr 3.
 • Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – załącznik nr 4.
 • Zaakceptowany wzór umowy o roboty budowlane – załącznik nr 6,
 • Zakres zadań powierzonych Podwykonawcom – załącznik nr 5 – jeśli dotyczy
 • Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej od wszelkich ryzyk w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100).

 

 1. Wykluczenia z możliwości składania ofert:

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Za podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 1. Forma porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

 • Agnieszka Gasparska, 500 113 436,

 

Pytania można zadawać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.gasparska@slotwinyarena.pl

 

Korespondencję w przedmiotowym postępowaniu należy kierować na adres:

 

Słotwiny Arena Sp. z o.o.

ul. Słotwińska 51A

33-380 Krynica Zdrój

 

 1. Dodatkowe informacje:
 • Zamawiający ma możliwość zmiany treści ogłoszenia,
 • Zamawiający ma możliwość unieważnienia  lub zamknięcia postępowania bez podawania przyczyny na każdym jego etapie.
 • Nie przewiduje się składania ofert częściowych.
 • Nie przewiduje się składania zamówień uzupełniających.
 • Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie ze wzorem umowy stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania.

Link do pobrania ogłoszenia, załączników i dokumentacji projektowo-budowlanej.

 

 

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

Zarząd spółki Słotwiny Arena sp. z o.o. uprzejmie informuje, że na terenie stacji narciarskiej prowadzona jest kampania reklamowa ośrodka, w ramach której wykonywane są zdjęcia infrastruktury narciarskiej oraz stoku narciarskiego.

Jednocześnie informujemy, że fotografie będą wykonywane w taki sposób by wszelkie osoby mogące się na nich znaleźć stanowiły jedynie szczegół całości, takiej jak krajobraz bądź elementów wyciągu narciarskiego.

Zarząd Spółki