regulamin trójkołowce

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TRÓJKOŁOWCÓW

1.

[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z górskich pojazdów trójkołowych, będących własnością spółki Słotwiny Arena sp. z o.o. oraz reguluje zasady poruszania się na trasie zjazdowej wyznaczonej dla pojazdów trójkołowych.
 2. Właścicielem pojazdów trójkołowych jest spółka Słotwiny Arena sp. z o.o. z siedzibą w Krynicy Zdroju, ul. Słotwińska 51a, 33 – 380 Krynica Zdrój, KRS: 0000107928.
 3. Górski pojazd trójkołowy dalej „Trójkołowiec” stanowi pojazd o trzech kołach,  który służy do zjazdu w dół po wyznaczonej trasie zjazdowej
 4. Trasa zjazdowa stanowi wydzielony i oznaczony obszar na terenie stoku narciarskiego należącego do spółki Słotwiny Arena sp. z o.o. przeznaczony do zjazdu na górskich pojazdach trójkołowych.
 5. Każda osoba korzystająca z urządzenia- trójkołowca – Użytkownik, obowiązana jest do zapoznania się, zaakceptowania i przestrzegania poniższego Regulaminu.

2.

[ZASADY UŻYTKOWANIA TRÓJKOŁOWCA]

 1. Przed rozpoczęciem użytkowania Trójkołowca należy wizualnie ocenić jego stan techniczny oraz sprawdzić poprawność działania hamulców. W razie wykrycia wad technicznych bądź wad w działaniu hamulców użytkownik zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie pracowników obsługi trasy Zjazdowej.
 2. Z trójkołowców mogą korzystać wyłącznie osoby powyżej 150 cm wzrostu, których waga nie przekracza 100 kg. Dzieci i młodzież do 15 roku życia i wzrostu  poniżej  150 cm  mogą korzystać z Trójkołowca wyłącznie z ustawowym opiekunem o wzroście powyżej 150 cm, przy czym łączna waga osób korzystających z trójkołowca nie może przekroczyć 100 kg.
 3. Każda osoba korzystająca z urządzenia ma obowiązek używania przez cały czas jazdy kasku ochronnego oraz okularów ochronnych
 4. Użytkownik trójkołowca zobowiązany jest do zastosowania się do umieszczonych na Trasie Zjazdowej znaków ostrzegawczych oraz poleceń obsługi Trasy Zjazdowej. Brak zastosowania się do znaków ostrzegawczych bądź poleceń obsługi Trasy Zjazdowej będzie skutkować wydaleniem z tereny Trasy Zjazdowej.

3.

[PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA Z TRÓJKOŁOWCÓW]

 1. Trójkołowiec przeznaczony jest wyłącznie do jazdy w dół po wyznaczonej Trasie Zjazdowej.  Prędkość zjazdu należy dostosować do posiadanych umiejętności oraz warunków panujących na trasie zjazdowej, przy czym maksymalna prędkość zjazdu nie może przekraczać 25 km/godz.
 2. Trójkołowiec wyposażony jest w dwa oddzielnie działające hamulce bębnowe na osi tylnej, za pomocą prawego hamulca na kierownicy hamuje się prawą stronę, a lewym hamulcem na kierownicy hamuje się lewą stronę osi tylnej.
 3. Przed pierwszym zjazdem użytkownik winien zapoznać się z działaniem hamulców i sposobem prowadzenia i manewrowania trójkołowcem.
 4. Przez cały czas zjazdu trójkołowcem użytkownik zobowiązany jest do umieszczenia nóg na specjalnie do tego przeznaczonych podnóżkach umiejscowionych na bokach trójkołowca.
 5. W czasie zjazdu użytkownik powinien zachować  bezpieczny odstęp pomiędzy innymi użytkownikami Trasy Zjazdowej .
 6. Przejazd powinien odbywać się w sposób płynny, nie należy zatrzymywać się w trakcie jazdy.
 7. W przypadku upadku należy szybko opuścić miejsce zdarzenia, tak by nie powodować zagrożenia dla innych użytkowników Trasy Zjazdowej.

4.

[BEZPIECZEŃSTWO]

 1. Użytkownik trójkołowca  ma obowiązek używania przez cały czas jazdy kasku ochronnego.
 2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego respektowania poleceń Obsługi obiektu, a nie stosowanie się do jej poleceń, skutkować może wydaleniem z obiektu.
 3. Jazda i przebywanie na terenie toru trójkołowców osób, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających jest zabroniona.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie, jak i mieniu, wynikłe z niezgodnego z niniejszym regulaminem korzystaniem z trójkołowców.
 5. Wszyscy korzystający z urządzenia czynią to na własną odpowiedzialność.
 6. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.
 7. Za ewentualne wypadki jakie mogą się zdarzyć podczas jazdy odpowiedzialność ponoszą osoby z winy, których wypadek powstał.
 8. Każdy wypadek należy bezwzględnie i natychmiast zgłosić Organizatorowi w ciągu 24 godzin licząc od chwili wypadku.
 9. W przypadku zmiany warunków atmosferycznych, szczególnie opadów będzie wstrzymany ruch trójkołowców ze względu na ryzyko poślizgu.

Pamiętaj o innych użytkownikach toru – nie jeździsz sam – bądź przewidujący i uważny !